Sewerslvt — Cyberia lyr1

Слушать Sewerslvt — Cyberia lyr1

Текст Sewerslvt — Cyberia lyr1

Doko ni ita tte, hito wa tsunagatte iru no yo
Doko ni ita tte, hito wa tsunagatte iru no yo
Doko ni ita tte, hito wa tsunagatte iru no yo
Doko ni ita tte, hito wa tsunagatte iru no yo
Doko ni ita tte, hito wa tsunagatte iru no yo
Doko ni ita tte, hito wa tsunagatte iru no yo
Doko ni ita tte, hito wa tsunagatte iru no yo
Doko ni ita tte, hito wa tsunagatte iru no yo

Doko ni ita tte, hito wa tsunagatte iru no yo
Doko ni ita tte, hito wa tsunagatte iru no yo
Doko ni ita tte, hito wa tsunagatte iru no yo
Doko ni ita tte, hito wa tsunagatte iru no yo

Doko ni ita tte, hito wa tsunagatte iru no yo
Doko ni ita tte, hito wa tsunagatte iru no yo
Doko ni ita tte, hito wa tsunagatte iru no yo
Doko ni ita tte, hito wa tsunagatte iru no yo
Doko ni ita tte, hito wa tsunagatte iru no yo
Doko ni ita tte, hito wa tsunagatte iru no yo
Doko ni ita tte, hito wa tsunagatte iru no yo
Doko ni ita tte, hito wa tsunagatte iru no yo