Mihran Tsarukyan — Miamit es

Слушать Mihran Tsarukyan — Miamit es

Текст Mihran Tsarukyan — Miamit es

Չէ, չէ դու միամիտ ես
Չէ, չէ դու միամիտ ես
Քո սիրող կարոտին էլ ով դիմանա
Դե էլ ով դիմանա, էլ ով դիմանա,
Սիրող սիրտը սրտիս հալը կիմանա
Հալը կիմանա, իմ հալը կիմանա
Քեզ գժոտ սիրեմ էլ էլի քիչ է,
Քեզ համար գժվեմ էլ քեզ հերիք չէ…
Չէ, չէ, դու միամիտ ես’
Միամիտ ու անմիտ ես,
Խանդելու համար ուշք ու միտքդ էլ
Խելառ, խելքդ էլ քոնը չի,
Դու գոնե, գոնե խանդելու տեղը
Իմ սիրուց մի քիչ ամաչի,
Չէ դու անտանելի ես’
Քո սիրուց մի փախչի…
Չէ, չէ, դու միամիտ ես’
Միամիտ ու անմիտ ես,
Խանդելու համար ուշք ու միտքդ էլ
Խելառ, խելքդ էլ քոնը չի,
Լավ գիտեմ նորից, մի քանի օրից
Սիրտը քո պիտի ամաչի,
Չէ դու անտանելի ես,
Օր-օրի ավելի ես խենթանում,
Իմ սիրուց մեկ ա չես փախչի…
Խաղերով քո խելառ, համը մի հանի
Դե համը մի հանի, էլ համը մի հանի,
Տանջելով ինձ մեռար խելքս մի տանի,
Դե խելքս մի տանի, էլ խելքս մի տանի
Քել էլի հետս կռիվ մի տուր,
Իմ վրա էլ մեղքը մի գցիր զուր…
Չէ, չէ, դու միամիտ ես’
Միամիտ ու անմիտ ես,
Խանդելու համար ուշք ու միտքդ էլ
Խելառ, խելքդ էլ քոնը չի,
Դու գոնե, գոնե խանդելու տեղը
Իմ սիրուց մի քիչ ամաչի,
Չէ դու անտանելի ես’
Քո սիրուց մի փախչի…
Չէ, չէ, դու միամիտ ես’
Միամիտ ու անմիտ ես,
Խանդելու համար ուշք ու միտքդ էլ
Խելառ, խելքդ էլ քոնը չի,
Լավ գիտեմ նորից, մի քանի օրից
Սիրտը քո պիտի ամաչի,
Չէ դու անտանելի ես,
Օր-օրի ավելի ես խենթանում,
Իմ սիրուց մեկ ա չես փախչի…
Չէ, չէ, դու միամիտ ես’
Միամիտ ու անմիտ ես,
Խանդելու համար ուշք ու միտքդ էլ
Խելառ, խելքդ էլ քոնը չի,
Դու գոնե, գոնե խանդելու տեղը
Իմ սիրուց մի քիչ ամաչի,
Չէ դու անտանելի ես’
Քո սիրուց մի փախչի…
Չէ, չէ, դու միամիտ ես’
Միամիտ ու անմիտ ես,
Խանդելու համար ուշք ու միտքդ էլ
Խելառ, խելքդ էլ քոնը չի,
Լավ գիտեմ նորից, մի քանի օրից
Սիրտը քո պիտի ամաչի,
Չէ դու անտանելի ես,
Օր-օրի ավելի ես խենթանում,
Իմ սիրուց մեկ ա չես փախչի…

Adblock
detector