Brunette — Future Lover

Слушать Brunette — Future Lover

Текст Brunette — Future Lover

I just wanna make art
Read books and just find someone
Who likes me enough to kiss my face
I wanna explore with him
And visit old bookstores and cute little things
Like drink smoothies at near cafés

Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Drink smoothies at near cafés
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh

Oh, future lover
I hope it all comes naturally
I hope our love is quiet outside, but loud inside, oh baby
Oh, future lover
This song I wrote for you
This song I wrote for you, my future lover

I decide to be good, do good, look good
I decide to be good, do good, look good
I decide to be good, do good, look good
I decide to be good, do good, look good

It’s like a daydream, but I got some other better plans
I wanna scream and shout
My heart caught in chains
Cold heart, cold hands
Fire in my veins
Fire in my veins, heart in chains
I’m a volcano that is going to explode in a sec
I’m so hypnotised by someone that I’ve never ever met
Don’t wanna forget, am I dreaming yet?
Poetic dream, I don’t want it to end, oh
Three minutes of making impossible plans
Seven minutes of unnecessary panic attacks
Here I go with the coldest hands
Here I go with still no plans oh, still no plans
I can’t cool off, no I can’t relax
Lord, what I’m gonna do, my pain just attacks
I still have the coldest hands
Oh my Lord, my Lord, my pain, my panic attacks, oh

I decide to be good, do good, look good
I decide to be good, do good, look good
I decide to be good, do good, look good
I decide to be good, do good, look good

Ու դու ինձնից հեռու
Լքված ես հեռու, հեռու ես դու
Երազումս ես ու դու էինք լուռ
Մոլորվում էինք հեռու — հեռու հեռվում